Člen skupiny ENETIQA

O společnosti

V uplynulém fiskálním roce 2019 -2020 společnost OPATHERM a.s. splnila všechny své vytýčené cíle a považujeme jej za velmi úspěšný. Společnost pokračovala v další modernizaci zařízení na výrobu a rozvod tepla a dále investovala do projektů, které snižují množství emisí škodlivin, spotřeby paliva a zvýšení efektivity dodávky tepla. Mezi nejvýznamnější investice uplynulého období byla instalace nízko emisních hořáků na kotelnu Kylešovice. Pokračovalo se také v investici do modernizace dalších dvou centrálních výměníkových stanic na sídlišti Kateřinky. Na příští rok je plánovaná investice do posledních tří výměníkových stanic. Tím bude završena kompletní modernizace všech centrálních výměníkových stanic v Kateřinkách, což povede k větší efektivitě v dodávkách tepla a teplé vody pro naše odběratele.

Tak jako v minulých letech se společnost OPATHERM a.s. věnovala mimo jiné výměně a údržbě rozvodů tepla, a to všechno s cílem prevence poruch a snížení ztrát v rozvodech. V uplynulém fiskálním roce společnost dále poskytovala službu distribuce elektřiny ve své lokální distribuční soustavě v Opavě Kylešovicích. Zájemcům, napojeným na tuto soustavu společnost OPATHERM a.s. dodává také silovou elektřinu.

Celkové tržby dosáhly částky 146 mil. Kč a hospodářský výsledek po zdanění činil 15,7 mil. Kč. V průběhu roku se nevyskytly žádné události, které by měly za následek výpadky dodávky tepla.

Společnost OPATHERM a.s. chce i nadále pokračovat v dobré spolupráci se svými odběrateli a zůstat spolehlivým dodavatelem tepla. Dále se hodlá rozvíjet v dodávkách elektrické energie. K dodávkám energií nabízíme i přidanou hodnotu ve formě služeb dispečinku a pohotovostní služby, které poskytují rady a drobné zásahy u odběratelů, a to zcela bezplatně. Našim odběratelům nabízíme také bezplatné poradenské služby v oblasti zásobování teplem.

V polovině fiskálního roku zasáhla do fungování společnosti OPATHERM a.s. pandemie viru COVID 19. Ihned, po vypuknutí epidemie jsme ve společnosti přijali opatření k maximální ochraně našich zaměstnanců. Díky těmto opatřením se nám podařilo zabránit šíření onemocnění mezi zaměstnanci a zajistit tak bezproblémovou dodávku tepla všem našim odběratelům.

Základním cílem společnosti OPATHERM a.s. je být dobrým partnerem jak pro své odběratele, tak i pro Statutární město Opava a udržení pozice spolehlivého a významného dodavatele tepla.

Na závěr bych chtěl za představenstvo společnosti poděkovat všem odběratelům za důvěru, kterou v nás vkládají, Statutárnímu městu Opava za spolupráci a všem zaměstnancům za velmi dobrou práci, která vedla ke splnění všech vytyčených cílů v tomto období a také všem, kteří se podíleli na realizaci opatření proti šíření coronaviru.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

V současnosti neprobíhá žádná odstávka.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm